UKDA - FIXTURES 2023-24

6th - 7th January 2024

Cheshire v Cleveland
Derbyshire v Sussex
Kent v Bye
London v Oxfordshire
Northamptonshire v Cambridgeshire
West Midlands v Hertfordshire

3rd - 4th February 2024
Bye v London
Cambridgeshire v West Midlands
Cleveland v Kent
Hertfordshire v Cheshire
Oxfordshire v Derbyshire
Sussex v Northamptonshire

2nd - 3rd March 2024
Cheshire v Cambridgeshire  
Cleveland v Bye  
Derbyshire v London  
Kent v Hertfordshire  
Northamptonshire v Oxfordshire  
West Midlands v Sussex  

6th - 7th April 2024
Bye v Derbyshire
Cambridgeshire v Kent
Hertfordshire v Cleveland
London v Northamptonshire
Oxfordshire v West Midlands
Sussex v Cheshire

27th - 28th April 2024
Cheshire v Oxfordshire
Cleveland v Cambridgeshire
Hertfordshire v Bye
Kent v Sussex
Northamptonshire v Derbyshire
West Midlands v London

18th - 19th May 2024
Cambridgeshire v Hertfordshire
Derbyshire v West Midlands
London v Cheshire
Northamptonshire v Bye
Oxfordshire v Kent
Sussex v Cleveland

15th-16th June 2024
Bye v Cambridgeshire            
Cheshire v Derbyshire            
Cleveland v Oxfordshire            
Hertfordshire v Sussex            
Kent v London            
West Midlands v Northamptonshire