UKDA - FIXTURES

Match 11 - 3rd & 4th June 2023

Cambridgeshire v Dorset
Cleveland v Northamptonshire
Gwynedd v Devon
Hertfordshire v Oxfordshire
Humberside v Berkshire
Sussex v Gwent